Corporate Venture Capital

Venture- Capital-Finanzierung durch Industrieunternehmen bzw. deren Venture- Capital-Gesellschaften.